ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασιλέως Ηρακλείου 26 
Θεσσαλονίκη 54624
7ος όροφος
Τηλ. 2316 011 293
email: info@endeleheia.gr